Český rybářský svaz
Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko
Jahnova 14, 709 00 Ostrava, tel.: 596 620 583, fax: 596 620 078
e-mail: sekretariat@rybsvaz-ms.cz     domovské stránky: crs-ova.fishnet.cz

Čistotář - Občasník o nás i o Vás
Číslo 26 další čísla občasníku ČISTOTÁŘ říjen 2008

Z obsahu:

 • Úvodní slovo
 • Podzimní a zimní sčítání rybožravých predátorů v roce 2006 a 2007 na revírech ČRS VÚS pro Severní Moravu a Slezsko
 • Stručný výklad z jednání odboru čistoty vod a životního prostředí v sídle MO ČRS Karviná dne 31. 10. 2007
 • Informace pro funkcionáře a členy všech MO ČRS na území Severní Moravy a Slezska
 • Adresa redakce, dotazy a příspěvky

  Milí čtenáři!

  Po dlouhé roční pauze jsem opět usedl za monitor a sestavuji konečně občasník ČISTOTÁŘ. Už tady máme říjen podzimní měsíc, který nás překvapí širokou škálou barev, měsícem přívlače, úrody a plodnosti. V přírodě se všichni chystají na dlouhou zimu, která nás co nevidět brzy překvapí. Dnes jsem si pro Vás připravil výsledky podzimního a zimního sčítání rybožravých predátorů na území Severní Moravy a Slezska, dále stručný výklad zasedání odboru ČV a ŽP při ČRS VÚS Ostrava, které se konalo dne 31. 10. 2007 v sídle MO ČRS Karviná. A jako tradičně na závěr občasníku jsem napsal důležitou informaci pro všechny členy MO ČRS. Přeji Vám klidné čtení, ale i chuť do práce a radost ze života.

  "Petrův zdar!"

  Ing. Daniel Gebauer
  (zpět na obsah)  Podzimní a zimní sčítání rybožravých predátorů v roce 2006 a 2007 na revírech ČRS VÚS pro Severní Moravu a Slezsko

  Na začátek přípěvku by jsem chtěl poděkovat všem členům ČRS za obětavou práci při náročném sčítání rybožravých predátorů jak většina místních organizací ČRS ví, proběhlo na našem území celosvazové sčítání rybožravých predátorů a to kormoránů velkých, volavek popelavých, vyder říčních a norků amerických na území Severní Moravy a Slezska, kterého se zúčastnily členové příslušných MO. I prostřednictvím občasníku "Čistotář" jsme žádali o spolupráci MO ČRS. Z došlých dat se nám nakonec podařilo sestavit přehled o počtech těchto čtyř oblíbenců na našem území. Od roku 2001 probíhá vlastní sčítání kormoránů na revírech místních organizací ČRS na území Severní Moravy a Slezska. Například v roce 2001 bylo napočítáno 450 kusů, v roce 2002 - 1.385 kusů, v roce 2003 - 2.244 kusů, v roce 2004 - 2.730 kusů, v roce 2005 nebylo provedeno sčítání a v roce 2006 - cca 6.536 kusů kormoránů a v roce 2007 - cca 3330 kusů kormoránů. Nejsou tam počty kormoránů, kteří byly zaznamenány na nádržích nebo pouze přeletěly, přesné číslo počtu jedinců nelze zjistit, ale co je podstatné, že dochází k neustalému zvyšování počtu kormoránů až na jednu výjimku a tím je rok 2007, kdy vlivem extremní teplé zimy většina kormoránů ze severních zemí (zimující populace) zůstala na svém stanovišti a nenavštívila naše vody v hojném počtu jak to tradičně bývá, tudíž se lze domnívat, že predační vliv na rybí obsádku se jistě projeví na zvýšeném počtu uvolených ryb v našich vodách.

  Mezi další rybožravé ptáky, kteří způsobují nemalé škody lze zařadit volavku popelavou. Na prověrkách nám bylo od zástupců MO ČRS oznámeno, že došlo v našich revírech i na rybochovných zařízení k velkému nárůstu populace volavek popelavých. Na základě tohoto problému jsme vypracovali Metodiku a formulář na sčítání volavek popelavých, která byla schválena odborem VÚS ČRS a rozdána všem příslušným organizacím. Rovněž v Metodice je i postup na vyřizování žádosti o povolení odstřelu a plašení volavek popelavých, který je obdobný jako u kormorána velkého. Návratnost vyplněných formulářů byla celkem uspokojivá a zde Vám předkládám výsledky uvedeného sčítání. V roce 2007 bylo napočítáno cca 2000 kusů volavek popelavých. Bude jistě zajímavé jak se počty těchto ptáků budou v dalších letech vyvíjet.

  Mezi savce, kteří způsobují nemalé škody na rybí obsádce a byli také sčítáni MO ČRS, lze zařadit norka amerického v počtu 50 kusů a vydry říční v počtu 120 dospělých jedinců s 10 mláďaty. Vzhledem k tomu, že byla mírná zima a nebyla dlouhodobá souvislá sněhová pokrývka, která by umožnila přesnější sčítání těchto savců, je číslo orientační a vychází pouze z náhodných setkání s těmito savci členy MO ČRS.

  (zpět na obsah)


  Stručný výklad z jednání odboru čistoty vod a životního prostředí v sídle MO ČRS Karviná dne 31. 10. 2007

  Dne 31. října 2007 proběhlo v rybářské budově MO ČRS Karviná u nádrží Urbančík, zasedání odboru ČV a ŽP. Program zasedání a jeho průběh včetně závěrů, se Vám budu snažit zrekapitulovat v uvedeném občasníku.

  1. Zpráva o činnosti odboru ČV a ŽP ČRS VÚS Ostrava a kontrola plnění plánu práce na rok 2007

  Předseda Ing. Polášek stručně přednesl informativní zprávu o činnosti odboru ČV a ŽP za období leden až říjen tohoto roku.

  • V měsících leden až říjen roku 2007 bylo odboru ČV a ŽP doručeno cca 2000 poštovních zásilek, což byl rekordní nárůst korespondence oproti roku 2006, kdy bylo doručeno 1300 dopisů. Odboru je přidělováno velké množství úkolů, námětů, podnětů a žádostí, které v rámci odboru je nutno řešit, což postupně převyšuje časové možnosti odboru, neboť 75 % korespondence pro ČRS VÚS Ostrava patří odboru ČV a ŽP. Zvýšený nárůst korespondence byl způsoben jednak podanou generální žádostí ze dne 30. ledna 2007 a 5. února 2007 o postavení účastníka řízení právnické osoby ČRS VÚS Ostrava dle zákona č. 500/2004 Sb., všem obcím s rozšířenou působností Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje, ale také odbor propaguje ČRS v uvedené oblasti ČV a ŽP a navazuje osobně úzkou spolupráci s úřady státní správy, kde se zaměřuje především na uplatňování svých připomínek a požadavků ve vztahu k povolování odběru vody pro MVE, úpravám vodních toků, ČOV, vypouštění odpadních vod, jiným odběrům vody, kdy je pravděpodobný významný zásah do podmínek pro existenci ichtyofauny. Tyto náměty a vyjádření byly uplatňovány v návaznosti na platnou legislativu, vztahující se k právům a povinnostem ČRS. Jde zejména o tyto hlavní zákony a to zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád); zákon č. 99/2004 Sb., (zákon o rybářství); zákon č. 254/2001 Sb., (vodní zákon); zákon č. 114/1992 Sb., (zákon o ochraně přírody a krajiny). Uvedené problémy jsou řešeny ve spolupráci se zástupci MO ČRS.
    
  • Ing. Polášek urgoval podpoření předané žádosti MŽP o urychlení novelizace a vypracování Metodického pokynu pro stanovení minimálního zůstatkového průtoku ve vztahu k MVE. Novelu Metodického pokynu připravila AOPK ČR Praha a tato byla zpracována předmětnou Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR v dubnu 2002. Dne 5. září 2007 v písemné odpovědi pana RNDr. Pojera náměstka ministra MŽP, bylo sděleno, že je tento pokyn nezbytně nutný a ve spolupráci s MZe bylo dohodnuto, že MŽP vydá novelu uvedeného Metodického pokynu v roce 2008.
    
  • ČRS VÚS Ostrava dopisem ze dne 31.srpna 2007 sdělil připomínky k novelizaci vodního zákona č. 254/2001 Sb., následovně:
    
   • § 9- změna odstavce 6 - Povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich energetického potenciálu nemůže být vydáno na dobu kratší než 10 let, místo 25 let.
     
   • § 35 - podpora života ryb - Doplnit o odstavec 5 - subjekt či osoba nakládající s povrchovými vodami je povinna při své činnosti ochraňovat ichtyofaunu a vodní živočichy tak, aby svou činností nezapříčinila ohrožení či zraňování nebo rušení ryb a vodních živočichů nebo poškozovala jejich životní podmínky včetně narušení zdrojů potravy.
    Doplnit o odstavec 6 - při úpravách vodních toků dle § 47 zákona č. 254/2001 Sb., musí být celková koncepce v projektové dokumentaci navržených úprav vodních toků navázána na přírodní a rybářskou hodnotu řeky tj. zahrnovat revitalizační prvky (volně vložené kameny v toku, zvýšení podílů vegetačních opevňovacích prvků, směrové a spádové úpravy toku atd.), tak aby úpravou nebyl splněn pouze účel tj. zkapacitnění či oprava toku. Koncepce záměru by měla být zvolena tak, aby odpovídala současným trendům v přístupu ke správě vodních toků a naplňovala požadavky Rámcové směrnice o vodách, ale i řešila ochranu majetku a obyvatel. Směrnice (78/659/EHS) - stará směrnice "rybné vody" a zejména Rámcová směrnice vodní politiky (2000/60/ES - "Water Framework Directive", dále jen WFD), která starou směrnici plně nahradí od roku 2013. Obě uvedené směrnice jsou promítnuty jak do vodního zákona (č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tak do specifického nařízení vlády č. 71/2003 Sb.
     
   • § 36 - minimální zůstatkový průtok - Doplnit o odstavec 4 - při stanovování minimálního zůstatkového průtoku dle Metodického pokynu MŽP z roku 1998 je uvedeno: U vodních toků s průtokem Q355d nižším než 20 l/sec se nedoporučuje povolovat nakládání s vodami umožňující odběr nebo odvádění povrchových vod. Rovněž dle Metodického pokynu AOPK ČR z roku 2002 nelze odběry vody z vodního toku povolit při průtoku Q355d, nižším než 20 l/sec. Dle § 4 zákona č. 114/1992 Sb., je ochrana systému ekologické stability povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořící jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologické - stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. V praxi vodoprávní úřady povolují odběry vody u vodních toků s průtokem Q355d nižším než 20 l/sec, tím dochází bezesporu k oslabení a ohrožení ekologické stabilizační funkce, který by neměl správní orgán ochrany přírody připustit, avšak slovo nedoporučuje není závazné pro vodoprávní úřad a dochází ke střetům s ochranou přírody. Navrhujeme slovo nedoporučuje nahradit slovem nelze.
     
   • § 115 - vodoprávní řízení - Změna odst. 6 - občanské sdružení, jehož součástí a povinností dle stanov i zákona č. 99/2004 Sb., je ochrana životního prostředí, musí být informováno o zahajovaných řízeních dle tohoto zákona. Pokud jsou dotčeny jeho zájmy v návaznosti na příslušná ustanovení správního řádu č. 500/2004 Sb., náleží tomuto právnímu subjektu postavení účastníka řízení ze zákona. V návaznosti na odst. 6 - vypustit odstavec 7.

  Plán práce na rok 2007 byl schválen a prezentován na minulém zasedání odboru ČV a ŽP. Konstatujeme, že činnost probíhala v souladu se schváleným plánem práce na rok 2007, který přes svoji náročnost bude splněn. Samostatným problémem zůstává neúměrný a mnohdy termínově nezvládnutelný nárůst korespondence odboru v návaznosti na zákon č. 500/2004 Sb. Pověřené úřady začínají v plném rozsahu respektovat ustanovení příslušných zákonů na ochranu rybářství, ochranu přírody a krajiny spolu s ochranou vodních ekosystémů, což způsobuje výše uvedený stav, který je však ku prospěchu a v souladu s posláním ČRS. Neúčast ČRS na jednání či zanedbání vyjádření ve správních řízeních, mnohdy přímo navazuje na možnou finanční újmu ČRS.

  2. Zpráva o zasedání odboru ČV a ŽP ÚR ČRS Praha

  Dne 5. - 6. října 2007 bylo uskutečněno výjezdní zasedání odboru životního prostředí a čistoty vod při Radě ČRS v Trojanovicích pod vedením předsedy odboru ÚR panem Martínkem. Dle programu byla projednávána problematika odboru ČV a ŽP, která byla doplněna odbornými semináři a ukázkami v terénu. Přednášejícími odborníky byl Mgr. Petr Birklen (vedoucí střediska AOPK ČR Ostrava), který přednesl dva tématické okruhy a to legislativní ochrana rybářských revírů a současný stav ochrany vodních ekosystémů. Druhý seminář pak vedl pan Doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc. (pedagogický pracovník v oblasti zoologie a vědec z Ostravské Univerzity Přírodovědné fakulty Ostrava), který zhodnotil současný stav v oblasti rybářství, čistoty vod a životního prostředí, jejich rizika, příčiny, důvody a řešení problematiky v této oblasti. Na konci semináře prezentoval postřehy z Kanady. V průběhu semináře bylo diskutováno o problematice v oblasti ČV a ŽP s odborníky. Tyto semináře všichni zúčastnění zhodnotili jako velký přínos pro ČRS v oblasti ekologie a poděkovali panu Mgr. Birklenovi a panu Doc. Lojkáskovi za odborné příspěvky, které byly obsahem i formou na vysoké úrovni.

  3. Příprava DVD a postup při řešení vodohospodářských havárií včetně spolupráce s orgány státní správy a ČIŽP

  Člen odboru Vilém Kožušník nafilmoval a připravil DVD, kde zachytil celý průběh ekologické havárie na nádrži Kateřina 1A a vodním toku Petrůvka 1, které všem účastněným promítl. Tyto snímky budou sloužit k přípravě Metodického DVD pro postup členů ČRS a řešení vodohospodářských havárií. Výše uvedené DVD bude zkonzultováno s orgány státní správy a ČIŽP OI Ostrava. Dále pan Kožušník vyzvedl výbornou spolupráci s ČIŽP OI Ostrava, která vyřešila znečišťování vodního toku Stonávky odpadními vodami z bramborárny v Albrechticích.

  4. Návrhy a podněty pro rok 2008

  M. Martínek - opevňování břehů a budování jezů je často neopodstatněné. Firmy provádějící meliorační práce nerespektují zájmy rybářství. Provedené úpravy toků bývají provedeny nekvalitně, časté opravy mají silně negativní vliv na rybí obsádku, zvláště pak odtěžení dnového substrátu a silné zakalování toku. Po dokončení regulace se nevrací nazpět původní substrát - obnova populace vranky je tím znemožněna a pstruh obecný postrádá potravní základnu. Dalším negativním jevem je provádění stavebních prací v období reprodukce lososovitých ryb, zvláště pak pstruha obecného. Na základě těchto faktorů navrhuje svolat jednání se správcem toku spolu s AOPK ČR a ČRS.
  Mgr. Birklen - Metodický pokyn k úpravám tokům vypracovala AOPK ČR, ale tento pokyn slouží pouze jako doporučení pro státní správu a AOPK ČR je její odborný poradní orgán.
  Ing. Winkler - reagoval na příspěvek pana předsedy Martínka na úpravy toku a doporučil srovnávat upravený vodní tok s původním tokem dle historických map na internetu.
  Ing. Macháč - navrhl vypracovat novou dohodu se správci toků.
  Ing. Polášek a Ing. Gebauer - zdůraznili, že dle Metodického pokynu MŽP z roku 1998, je uvedeno: U vodních toků s průtokem Q355d nižším než 20 l/sec se nedoporučuje povolovat nakládání s vodami umožňující odběr nebo odvádění povrchových vod během celého kalendářního roku. Rovněž dle návrhu Metodického pokynu AOPK ČR z roku 2002 nelze odběry vody z vodního toku povolit při průtoku Q355d, nižším než 20 l/ sec. V drtivé častí je vše povolováno, proto odborem ČV a ŽP ČRS VÚS Ostrava byl zaslán dopis MZe a MŽP na novelizaci a stanovení MZP v souvislosti s biologickou potřebou toku.
  Mgr. Birklen - AOPK ČR se podílela na vytvoření aktualizace Metodického pokynu ke stanovení MZP, kde návrh novely musí projít ke schválení ministerstvem.
  Ing. Jařabáč - LČR, s.p. dostal dotace na sanaci povodňových škod, na k.ú. Vrbno pod Pradědem dochází k opravě hrazení Opavy za několik desítek miliónů Kč. Příčiny povodňových stavů nejsou řešeny, pouze jsou řešeny důsledky a odstraňování škod. Společnost by se měla zaměřit na horní úseky vodního toku nikoliv řešit mnohdy neúměrné regulace dolní částí toku v zastavěném území, které tento problém neřeší. V dnešní době je hrazení bystřin mnohdy zanedbáváno, ačkoliv je příčinou povodňových stavů. Dalším řešením snižování povodňových stavů je revitalizace vodních toků, kde chybí podrobnější studie zhodnocení účinnosti revitalizace.
  Mgr. Birklen - AOPK ČR se podílí na projektech revitalizace vodních toků včetně jeho zhodnocení, které i nadále probíhá. AOPK ČR má veškerou dokumentaci k revitalizacím včetně jeho přehledu.
  Ing. Jařabáč - správce toků disponuje plánem práce, kde jsou podrobně uváděny činnosti oprav a investičních záměrů na tocích. ČRS by mohl využít tento spis k dohodám a kompromisu ku prospěchu obou stran a eliminovat negativní důsledky na životní prostředí.
  Ing. Gebauer - navrhl předem seznámit VÚS ČRS Ostrava s programem revitalizace a po schválení vypracovat metodiku k vytipování lokalit vhodných k revitalizaci a předat je prostřednictvím zápisu nebo v občasníku ČISTOTÁŘ všem MO ČRS.
  Ing. Crha - komise pro plánování Povodí Odry zahrnuje program revitalizace. Podal stručný přehled k letošním vodohospodářským haváriím, kde na Odře v k.ú. Lhotka došlo ke změně integrovaného povolení a bude sledován benzen a nitrobenzen, který zavinil úhyn ryb. Dále bylo prokázáno firmě Massag v Bílovci několik úhynů ryb v Bílovce. Severní Morava trpí extremní eutrofizaci nádrží, kdy dochází k častým úhynům ryb v důsledku nedostatku kyslíku v letních měsících.

  Odbor ČV a ŽP na základě návrhů z jednání ukládá pro rok 2008 tyto úkoly:

  • Sepsání stručné metodiky k vytipování lokalit vodních toků a nádrží vhodné pro začlenění do programu revitalizace po schválení výborem ÚS ČRS Ostrava.
  • Vyvolat jednání se správci toků spolu s AOPK ČR a řešit problematiku úprav toků z hlediska ochrany životního prostředí. Na základě jednání aktualizovat dohody o spolupráci s ČRS a správců toků.
  • Zainteresovat správce toků k řešení revitalizace toků a nádrží, případně navrhnout do činnosti plánu povodí.

  Předseda MO ČRS Karviná Ing. Vladimír Durčák, přednesl stručný přehled o činnosti a tento byl doplněn ukázkami z DVD. Zvláště pak zvýraznil problémy dotací z ministerstev, které jsou limitovány termínem, dále pak problémy s plněním povinností brigád, kde mnoho členů je pouze splní zaplacením. Nakonec zdůraznil fakt, že většina funkcionářů je staršího ročníku a mladí lidé nemají zájem o pokračování činnosti ČRS aktivním zapojením.

  Předseda odboru Ing. Květoslav Polášek poděkoval přítomným za účast a za předložené náměty, dále pak poděkoval hostu Ing. Crhovi z ČIŽP Ostrava a členům MO ČRS Karviná. Vše bylo organizováno pod záštitou MO ČRS Karviná a odbor ČV a ŽP VÚS touto cestou děkuje za vstřícnost a pozvání MO ČRS Karviná a bude se zabývat náměty a návrhy, které zazněly při diskuzi. Tyto zapracuje do plánu činnosti odboru ČV a ŽP na rok 2008, aby tak byly postupně realizovány.

  (zpět na obsah)


  Informace pro funkcionáře a členy všech MO ČRS na území Severní Moravy a Slezska

  Byly vytvořeny konečné kopie zpracovaného Metodického pokynu respektive nafilmováného DVD pro členy ČRS, které bude sloužit jako odborný návod při vyšetřování havarijních úhynů ryb v rybářských revírech nebo rybochovných zařízení včetně odborného výkladu legislativy v této oblasti podle směrnic EU. V předkládaném Metodickém pokynu DVD jsou zahrnuty hlavní zásady vedení místního šetření a vlastní diagnostika při havarijních úhynech ryb. Obecně platné zásady jsou zde doplněny řadou postřehů, praktických poznatků a zkušeností z této problematiky. Při zjištění viníka havárie pak lze vymáhat náhradu škody na rybí obsádce včetně nákladů za likvidaci škod při havárii. Tento Metodický pokyn bude sloužit pro všeobecné využití v praxi nejen pro ČRS, ale i řadě jiných subjektů, dále se předpokládá zvýšení procenta objasnění a zjištěných původců havárie, kteří tuto havárii způsobili, což z ekonomického hlediska je významné a rentabilní. Cena jednoho 30 minutového DVD stojí pro nečleny ČRS 200 Kč. Lze ji zakoupit na sekretariátě Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě.

  (zpět na obsah)


  další čísla občasníku ČISTOTÁŘ


 • Články obsažené v občasníku "ČISTOTÁŘ", jsou buď výtahem z citovaných zdrojů,
  nebo reprezentují názory a zkušenosti jejich pisatelů.
  vydání připravil Ing. Daniel Gebauer

  Dotazy a příspěvky zasílejte na:
  VÚS ČRS, Ing. Daniel Gebauer, Jahnova 14, 709 00 Ostrava, tel.: 596 620 583, mobil: 606 125 410.
  Nebo na email: daniel.gebauer@rybsvaz-ms.cz

   
   

  © 2000-2008 VÚS ČRS Ostrava © 2000-2008 Created and designed by fishnet.cz