Český rybářský svaz
Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko
Jahnova 14, 709 00 Ostrava, tel.: 596 620 583, fax: 596 620 078
e-mail: sekretariat@rybsvaz-ms.cz     domovské stránky: crs-ova.fishnet.cz

Čistotář - Občasník o nás i o Vás
Číslo 19 další čísla občasníku ČISTOTÁŘ březen 2006

Z obsahu:

 • Úvodní slovo
 • Ochrana rybářských zájmů z hlediska stávající legislativy a doporučené způsoby uplatnění zákonných nároků ČRS
 • Jarní viremie kaprů (SVC - Spring viraemia of carp)
 • Informace pro funkcionáře a členy všech MO ČRS na území Severní Moravy a Slezska
 • Adresa redakce, dotazy a příspěvky

  Milí čtenáři,

  již uběhly 3 měsíce letošního roku 2006 a musím říct, že letos nám dává zima pěkně zabrat. Snad ji přežijeme ve zdraví a jaro tady bude co nevidět. Není výjimkou, že i nadále bude vydáván občasník ČISTOTÁŘ, který bude informovat MO ČRS o činností odboru ČV a ŽP, činnosti sekretariátu a bude také předkládat výtahy odborných studií, novinky, postřehy, problematiku v oblasti čistoty vod a životního prostředí ve prospěch praktického využití a sdělení MO ČRS. Dnes jsem si pro Vás připravil téma nemoci ryb, respektive jarní viremie kaprů, většina z Vás určitě o té nemoci slyšela. A dále pak si pro Vás připravil náš pan předseda Ing. Polášek legislativu v oblasti ochrany rybářských zájmů. A na závěr občasníku jsem napsal důležité informace pro všechny členy MO ČRS. Přeji Vám nejen pohodové čtení, ale i chuť do práce a života, které nám rybařina poskytuje.

  „Petrův zdar!“                        
  Ing. Daniel Gebauer

  (zpět na obsah)  Ochrana rybářských zájmů z hlediska stávající legislativy a doporučené způsoby uplatnění zákonných nároků ČRS

            Potřeba ochrany zákonných rybářských zájmů je vynucená zvýšenou intenzifikací využívání vodních zdrojů jak tekoucích, tak i stojatých vod pro realizaci ekonomických přínosů mnohdy na úkor poškození přirozených ekosystémů vodních toků i nádrží. Jde především o odběry vody derivačními malými vodními elektrárnami, špičkování vodních elektráren s rozkolísaností průtoků vodních toků, odběry vody v zimním období v horních úsecích toků pro umělé zasněžování i ostatní odběry pro hospodářskou činnost v zájmu ekonomických a finančních efektů pro provozovatele.

  Při těchto činnostech dochází zejména k nepovolenému snižování stanovených minimálních průtoků a mnohdy jsou přirozená koryta vodních toků úplně vyřazena z provozu bez průtoku vody a dochází k trvalé likvidaci ekosystému vodního toku, fauny i flóry.

  Tento stav byl předmětem jednání zasedání odboru čistoty vod a životního prostředí dne 13. prosince 2005 a závěrem k tomuto problému bylo doporučeno vydat stručný přehled platné legislativy navazující na ochranu rybářských zájmů, jako základní vodítko pro případná jednání MO ČRS ve správních řízeních, kdy v zájmu zákona o rybářství zastupují ČRS VÚS v oblasti ochrany života ryb, čistoty vod a životního prostředí. Pro zajištění výše uvedených práv platí a jsou základními legislativními pilíři tyto zákony, které mohou MO ČRS využít a to:

  a) zákon č. 99/2004 Sb., - zákon o rybnikářství a výkonu rybářského práva - Jde zejména o uplatnění § 12 - ochrana rybníkářství a výkonu rybářského práva z hlediska povinností uživatelů rybářského revíru i odpovědnosti za škodu způsobenou na rybí obsádce včetně způsobu vymáhání úhrady škody.

  b) zákon č. 254/2001 Sb., - vodní zákon
  - V návaznosti na vodní zákon č. 254/2001 Sb., v souladu s § 110 odst. 1, 2, 3 nutno při zjištěných prohřešcích, podat pověřeným vodoprávním úřadům podněty, návrhy na provedení vodohospodářského dozoru zejména stávajících a provozovaných MVE v okruhu působnosti MO ČRS a Územního svazu.
  - V případě zjištění stávajících nedostatků při provozování zařízení odebírajícího vodu z toku, kdy provozovatelé zařízení v rozporu s platným provozně - manipulačním řádem ochuzují vodní tok o vodu, případně úseky vodního toku zcela vyřadí z provozu, přičemž dochází ke zhoršení či likvidaci přirozené funkce vodního toku, tedy také rybí obsádky je nutno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., § 112 písm. c) oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu ČIŽP (Ostrava, Olomouc) a žádat o sjednání nápravy.
  - U nových staveb MVE či jiných zařízení pro odběr vody, kde má být zahájeno vodoprávní řízení v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona je nutno nepromeškat zákonnou 8 denní lhůtu k písemnému uplatnění nároku postavení účastníka řízení se všemi právy vyplývajícími ze správního řádu dle zákona č. 500/2004 Sb., tento postup zvláště uplatnit také u stávajících MVE, jak stanoví vodní zákon, neboť po vydání rozhodnutí se lze obtížně dovolávat nápravy, protože povolení jsou vydávána minimálně na dobu 25 let.
  - U provozovaných MVE, kde se projeví závažné nedostatky a závady, které mohou negativně ovlivnit nebo ohrozit vodní tok je nutno řešit podáním u pověřeného vodoprávního úřadu návrh na přezkoumání rozhodnutí dle § 94 správního řádu, tj. zákona č. 500/2004 Sb., pokud došlo k porušení zákona, zvláště zák. č. 254/2001 Sb., o vodách.
  - Odvolací lhůta vydaného rozhodnutí správním orgánem činí 15 dnů po obdržení písemného sdělení organizací ČRS.
  - Sjednání nápravy vodoprávními úřady či orgánem ČIŽP, by mělo být dosaženo stavebními či technickými úpravami provozovaných zařízení, které by zabránily opakovaní nezákonných stavů. Jde zejména o zvýšení prahů na odběrných zařízeních, čidlová instalace a regulace formou automatické blokace odběru vody na MVE při poklesu průtoku na stanovenou úroveň minimálního zůstatkového průtoku (MZP). Základním požadavkem při provozu MVE je pak instalace jemných česlí rozteče do 20 mm na vtoku do náhonu MVE v kombinaci s elektronickým odpuzovačem ryb.
  - Při zjištění nezákonných stavů s důsledkem škod na rybí obsádce je nutno v plném rozsahu uplatnit náhradu škod stávajících i budoucích dle zákona č. 99/2004 Sb., § 12 odst. 11.

  c) zákon č. 114/1992 Sb., - zákon o ochraně přírody a krajiny
  - Sjednání nápravy nežádoucího stavu či stanovení podmínek pro provoz zařízení lze také požádat dle zákona o ochraně přírody a krajiny a to dle § 4 v zájmu ochrany a zachování ekologické stability krajinných prvků, tedy i vodních ploch a vodních toků.
  - Dle § 5 odst. 3 předmětného zákona je třeba požadovat ochranu živočichů před zraňováním případně úhynem (např. lopatky turbín, těžké mechanismy v korytě při zemních pracích a jiné negativní vlivy), včetně odlovu a transféru rybí obsádky na náklady provozovatele.
  - Dle § 70 předmětného zákona je nutno ve stanovené 8 denní zákonné lhůtě uplatnit písemně nárok na postavení účastníka řízení u příslušného pověřeného správního úřadu, tato 8 denní lhůta počíná následujícím dnem po doručení písemného sdělení organizaci ČRS.

  d) zákon č. 500/2004 Sb., - správní řád
  - Předmětný zákon vstoupil v platnost dnem 1. ledna 2006 a nahrazuje zákon č. 71/1967 Sb. Zákon stanovuje postup správních orgánů a při správních řízeních, určuje pravidla pro řízení, jehož účelem je vydání rozhodnutí.
  - § 27 předmětného zákona specifikuje postavení účastníka řízení a v odst. 2) m.j. stanovuje, že účastníky řízení jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.
  - Vzhledem ke skutečnosti, že při stavebních zásazích do vodního toku jsou dotčeny rybářské zájmy, práva i povinnosti stanovené v § 12 zákona o rybářství, které mohou být stavební činností či provozem zařízení pro odběr vody přímo dotčeny či ohroženy, pověřený orgán státní správy by neměl zpochybnit postavení ČRS jako účastníka řízení.
  - Přesto však platí 8 denní lhůta stanovená vodním zákonem pro přihlášení se písemnou formou o postavení účastníka řízení, tato lhůta se počítá od doby doručení vyzvání či oznámení o správním řízení pověřeným úřadem.

  Závěrem vyzývám MO ČRS, aby využily svých práv, jak výše uvedeno k ochraně rybářských zájmů ve spolupráci s odborem ČV a ŽP, ČRS VÚS Ostrava.

  Zpracoval: Ing. Květoslav Polášek, předseda odboru ČV a ŽP - ČRS VÚS Ostrava

  (zpět na obsah)


  Jarní viremie kaprů (SVC - Spring viraemia of carp)

  Neboli Viraemia vernalis cyprinorum, infekční vodnatelnost kaprů, akutní forma infekční vodnatelnosti. Do roku 1972 bylo toto onemocnění zahrnováno pod společný název infekční vodnatelnost. V roce 1971 však FIJAN a kol. zjistili, že infekční vodnatelnost zahrnuje jarní virové onemocnění a letní onemocnění jiné etiologie a navrhl pro virové onemocnění název jarní viremie kaprů. Onemocnění se vyskytuje ve všech evropských státech s chovem kaprů. U nás je choroba známá mnoho desetiletí. Pro svoji ekonomickou závažnost patří mezi sledované nákazy. U nás je jarní viremie zařazena v kategorii jiných hromadných onemocnění ryb.

  Původce: Rhabdovirus carpio
  Zamoření: nemocné ryby, pohlavní produkty, výkaly, infikovaná voda, významnými rezervoáry viru jsou kapřivci a pijavky
  Nakažení (infikace): žáberní aparát ryb, poněvadž ve střevě je virus inaktivován (v klidu - blokován)
  Vnímavost: kapr (jiné druhy kaprovitých), kapří násada nebo tržní ryby
  Podmiňující faktory: teplota (10 - 20oC; kritická teplota je 17oC), kolísavost teploty vody, špatná kondice ryb, věk (2 - 3 roky), hladovění, tvorba specifických protilátek je navíc při nízkých jarních teplotách vody minimální, což dochází ke snižování obranyschopnosti ryb, při trvalejším vzestupu teploty nad 17oC se onemocnění přestává šířit a hynutí nemocných ryb ustává, již alespoň týdenní oteplení vody nad 15oC snižuje pravděpodobnost onemocnění
  Průběh a vývoj choroby: akutní až chronický, akutní forma onemocnění je charakterizována rychlým průběhem nemoci hemoragickým syndromem a hromadným hynutím převážně na jaře, chronická forma je potom zjišťována v létě a na podzim u ryb, které přižily akutní stádium onemocnění a je charakterizována degenerativními změnami na vnitřních orgánech, četnými meziorgánovými srůsty, opouzdřenými cystami s exudátem nebo ascites s velkým množstvím zakaleného exudátu, virus napadá hlavně ledviny, střevo, játra a dále se rozšiřuje do dalších orgánů, průběh onemocnění je často komplikován sekundární bakteriální infekci (Aeromonas, Pseudomonas), k nakažení bakteriemi dochází střevem
  Inkubační doba: 4 - 6 dní při teplotě vody 17oC, při nižších teplotách i několik týdnů
  Klinické příznaky: apatie, nepřijímají potravu, ztráta reflexů, poruchy plavání, shlukují se v tišinách, u břehu a u přítoku, nenormální poloha těla, hynou u dna, při chronické formě mají ryby reflexy zachovány a podle postižení nekoordinovaně plavou nebo zaujímají nenormální polohu těla
  Patologické změny: při zevním ohledání mají postižené ryby zvětšenou dutinu tělní, vyhřezlou a překrvenou řiť, exoftalmus, drobné krváceniny v kůži, žábrách, svalovině, orgány dutiny tělní, které mohou být později anemické, anemie žaber, zježené šupiny, zánět pobřišnice, zánět střeva, ve střevě je šedobílá mukózní hmota, zvětšení orgánů dutiny tělní; v chronickém stádiu mramorovitá játra, meziorgánové srůsty, cysty s purulentním exudátem, deformace plynového měchýře a kostry, při subakutním stádiu onemocnění mívají zelenavě zbarvená játra a zvětšený žlučový váček
  Diagnóza: posouzení situace, klinické a patologické změny, laboratorní potvrzení (přímá izolace a identifikace viru na tkáňových kulturách, imunofluorescence, elektronová mikroskopie, imunoperoxidázový test, ELISA), průkaz původce činí někdy potíže, protože protilátky, které se po několika dnech od začátku onemocnění začnou tvořit mohou ovlivnit vznik CPE, k laboratornímu vyšetření se zasílá 5 až 10 kusů nemocných ryb
  Diferenciální diagnóza: SBI, erytrodermatitida, intoxikace - otrava (cyanotoxiny), které se mohou projevovat podobnými klinickými a patologickými změnami
  Terapie (tlumení): přímá terapie ničící Rhabdovirus carpio není známá, ohroženým nebo nemocným obsádkám se mohou podávat pro potlačení sekundárních bakteriálních infekcí komplikující průběh choroby antimikrobiální látky (neomycin, oxytetracyklin, streptomycin, chinolony, sulfonamidy), v současné době se antibiotika rybám podávají především v krmivu, v ČR je současně době povolena a komerčně vyráběna medikovaná krmná směs RUPIN SPECIÁL obsahující již zmiňovaný oxytetracyklin, která se podává 4x - 6x v dávce 15 g.kg-1 živé hmotnosti v intervalu 3 dnů (při léčebném podávaní a trvalé teplotě vody nad 20oC v intervalu 2 dnů), při preventivním podávání se aplikuje 4x - 6x, krmení ryb dalšími krmivy je třeba upravit tak, aby ryby zkonzumovaly medikované krmivo do 6 hodin od aplikace, podmínkou úspěchu této léčby je (kromě vnímavosti původce vůči zvolenému antibiotiku) přijímání potravy rybami!!!, imunoprofylaxe (vakcína) je problematická, neboť záleží na schopnosti rybího organismu vyprodukovat včas a v potřebném množství protilátky
  Prevence: prevence jarní viremie spočívá ve vytváření optimálního životního prostředí rybám, dodržování četnosti a druhové skladby obsádek rybníků, dodržování uzavřeného výrobního cyklu v ucelených rybničních soustavách s vyhovující skladbou rybníků (výtažníky, hlavní rybníky, komory), dovozu ryb pouze ze zdravého prostředí a jejich odděleného chovu, alespoň po dobu jednoho roku, provádění pravidelného klinického a patologicko-anatomického vyšetření v měsících dubnu a květnu a podávání medikovaných krmiv po dosazení obsádky nebo po opětovném nasazení rybníka, ve kterém proběhlo onemocnění (medikované krmivo se v praxi podává často co nejdříve na jaře)

  Následující je třeba brát pouze jako doporučení ve smyslu § 17b zákona č. 131/2003 Sb., aby mohl být chov považován za prostý SVC je třeba každoročně provést s negativním výsledkem klinické vyšetření násad (K2 a starších) v období dubna až května.
  Opatření: opatření zahrnují především vymezení ohniska a ochranného pásma, uzávěru objektu a jeho označení výstražnou tabulkou, zákaz přemísťování jiker a ryb z ohniska a ochranného pásma, neškodné odstranění uhynulých ryb v ohnisku nákazy a v ochranném pásmu, podmínky dodávky ryb z objektu na trh, způsob dezinfekce objektů, technologických zařízení, dopravních prostředků a pracovních pomůcek
  Zdolání nákazy: nákaza se prohlásí za zdolanou, jestliže po provedené dezinfekci a novém osazení objektů vnímavým druhem a věkovou kategorií ryb, nedošlo v pozorovací době k výskytu nákazy nebo podezření z ní při výše uvedených vyšetřeních, pozorovací doba je jeden rok

  Poznámka: Ve starší literatuře byl jako samostatná nosologická jednotka uváděn infekční zánět plynového měchýře kaprů (Aerocystitis infectiosa cyprinorum, SBI - Swimm Bladder Inflammation, zánět plynového měchýře, onemocnění plynového měchýře). Toto onemocnění je však v současné době většinou autorů řazeno k jarní virémii. Zánět plynového měchýře jako samostatná nosologická jednotka byl poprvé popsán v roce 1962 na území bývalého Sovětského svazu a pod uvedeným názvem figuroval v odborné literatuře od roku 1964. Původce choroby (virus serologicky shodný s Rhabdovirus carpio) prokázali v roce 1974 BACHMANN a AHNE. Vzhledem k tomu, že je známo, že zánětlivé změny na plynovém měchýři mohou vyvolat i jiné rybí patogeny, např. bakterie z rodu Aeromonas a vývojová stádia myxosporeí z rodu Sphaerospora, je otázkou, které choroby byly pod tuto nosologickou jednotku zahrnovány. Změny na plynovém měchýři se v našich chovech kaprů vyskytovaly již před druhou světovou válkou. Většinou byly doprovázené atrofií zadního oddílu plynového měchýře.

  Vysvětlivky:
  Etiologie je nauka o vnitřních a zevních příčinách nemocí.
  Chronická forma onemocnění je dlouhodobé strádaní nemocného živočicha, které končí většinou smrtí.
  Akutní forma onemocnění je krátkodobé strádání živočicha, které končí většinou smrtí.
  Subakutní forma onemocnění je rychlé onemocnění většinou bez příznaků, které končí rychlou smrtí.
  Diferenciální diagnostika je vyloučení všech podobných nemocí a zjištění pravého onemocnění.
  Hemoragie jsou krváceniny.
  Rezervoár je přenášeč, který obsahuje stádia patogenů, které mu neškodí (viry, bakterie).
  Exudát je hnis, výpotek, části nekrotických tkání apod.
  Ascites je tekutina
  Anemie je onemocnění, při němž je snížený počet erythrocytů (červené krvinky v mm3 krve), snížený obsah hemoglobinu (bílkoviny) v erythrocytech nebo snížený objem jednotlivých erythrocytů. Projevuje se blednutím, depigmentací.
  Exoftalmus vystoupení (vysunutí) oka z očnice, oči jsou vykulené.
  Atrofie je zmenšení, ztenčení normálně vyvinutého orgánu, tkáně, buňky.

  (zpět na obsah)


  Informace pro funkcionáře a členy všech MO ČRS na území Severní Moravy a Slezska

  Vážení přátelé rybáři,

  v současné době novelizuji a dokončuji Metodický pokyn (postup členů ČRS při zjištění havárie jakosti vody, vznik a vymáhání škod vzniklých na rybářském hospodaření ČRS). Uvedený Metodický pokyn měl být zhotoven na konci minulého roku, jak jsem slíbil a informoval v předešlém občasníku. V důsledku nedostatku času bude zhotoven v nejbližší době a musí ještě být schválen a prokonzultován ČRS VÚS a ČIŽP Ostrava. Doufám, že bude plnit svou funkci, kde mnohdy dochází ke zbytečným chybám v uvedené problematice.

  Pan Ing. Tomáš Straka (Středočeský územní svaz Praha) vypracoval Metodiku na sčítání kormoránů a předložil Radě a všem VÚS ČRS. Uvedená metodika byla schválená a v období kdy probíhaly podzimní prověrky, byla rozdána všem MO ČRS. Na sekretariát ČRS VÚS Ostrava byl do dnešní doby vráceno a vyplněno pouze 5 sčítacích formulářů!! Proto žádám a vyzývám ostatní MO ČRS, které tak neučinily, aby poslaly vyplněné formuláře na sekretariát, i v případě, že se u nich nevyskytl a nebyl zaznamenán na revírech ČRS žádný kormorán.

  Předem děkuji s pozdravem "Petrův zdar".

  (zpět na obsah)


  další čísla občasníku ČISTOTÁŘ


 • Články obsažené v občasníku "ČISTOTÁŘ", jsou buď výtahem z citovaných zdrojů,
  nebo reprezentují názory a zkušenosti jejich pisatelů.
  vydání připravil Ing. Daniel Gebauer

  Dotazy a příspěvky zasílejte na:
  VÚS ČRS, Ing. Daniel Gebauer, Jahnova 14, 709 00 Ostrava, tel.: 596 620 583, mobil: 606 125 410.
  Nebo na email: ekolcrsova@cbox.cz

   
   

  © 2000-2006 VÚS ČRS Ostrava © 2000-2006 Created and designed by fishnet.cz