Český rybářský svaz
Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko
Jahnova 14, 709 00 Ostrava, tel.: 596 620 583, fax: 596 620 078
e-mail: sekretariat@rybsvaz-ms.cz     domovské stránky: crs-ova.fishnet.cz

Čistotář - Občasník o nás i o Vás
Číslo 15 / únor 2005 - další čísla občasníku ČISTOTÁŘ

Z obsahu:

 • Úvodní slovo
 • Vývoj čistoty vody v povodí řeky Odry
 • Aktuální problematika ochrany vodních ekosystémů
 • Žádost o součinnost při zabránění šíření račího moru
 • Nabídka videopořadu: Řeka pro život
 • Jsem všestranný člověk,který má rád život - rozhovor s Ing. Danielem Gebauerem
 • Adresa redakce, dotazy a příspěvky

  Milí čtenáři,

  po téměř čtyřletém působení na sekretariátě VÚS ČRS v Ostravě jsem se rozhodl pro změnu a od 1.března nastupuji na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, středisko v Ostravě. Při práci pro rybáře jsem získal velmi cenné zkušenosti a bylo mi také dáno, že jsem v ní našel svůj zájem a radost. Děkuji tímto ČRS jako organizaci, že poskytl pro mou práci dostatečné zázemí a prostor a děkuji také mnohým z Vás, se kterými jsem mohl spolupracovat a převzít také leccos z Vašich praktických zkušeností. Zůstávám i nadále příznivcem činnosti ČRS, protože jsem poznal, že pokud ve Vašich řadách existuje dostatek nadšení a tvůrčí síly, mohou vznikat skutečně velké věci, jejichž dlouhodobý přesah se v době zaměřené na okamžité výsledky cení. Přeji Vám všem mnoho úspěchů, ať už těch rybářských nebo osobních, a také radost ze života!

  „Petrův zdar!“                        
  Petr Birklen

  (zpět na obsah)


  Vývoj čistoty vody v povodí řeky Odry

          Život ryb a druhovou skladbu rybích společenstev v řekách a ostatních vodách v současnosti mimo jiné zásadně ovlivňuje čistota vody. Platí to zejména pro oblasti průmyslových aglomerací a oblasti s vysokou hustotou osídlení. V povodí toku Odry jsou hlavními znečišťovateli hutní a chemické závody, zemědělská výroba, důlní činnost (slané důlní vody) a v neposlední řadě také odpadní vody z domácností. S ohledem na tuto skutečnost byly toky v celé ČR se zřetelem na stupeň znečištění vody rozděleny dle ČSN 757221 z roku 1998 „Klasifikace jakosti povrchových vod“ do pěti tříd: I. třída – neznečištěná voda, II. třída – mírně znečištěná voda, III. třída – znečištěná voda, IV. třída – silně znečištěná voda, V. třída - velmi silně znečištěná voda.

          Hodnocení kvality povrchových vod ve smyslu výše uvedených tříd znečištění je průběžně prováděno podnikem Povodí Odry, s.p.. Toky jsou rozděleny dle dílčích povodí se stálými odběrnými místy pro vyhodnocování získaných vzorků. Sledují se obecné fyzikální a chemické ukazatele, obsah kovů, mikrobiologické a biologické zatížení, specifické organické látky atd.

          Z každého odběrného profilu se za kalendářní rok odebere 12 vzorků, které se vyhodnotí a spojí s uplynulým obdobím. Tím vznikne pozorování minulých dvou let a stanoví se 90 % charakteristická hodnota. Třídu čistoty pak určuje nejhorší ukazatel pro daný profil. Dle vybraných ukazatelů se časově vývoj zlepšování čistoty jeví následovně:

  A = profil Odra k.ú. Bohumín
  B = profil Ostravice k.ú. Slezská Ostrava

  O2 = rozpuštěný kyslík ve vodě v mg . l -1
  BSK5 = biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní v mg . l -1
  BSK5 = biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní v t . rok -1

          Z uvedeného přehledu je zřejmé, že hlavně za posledních 7 let došlo k podstatnému zlepšení kyslíkového režimu v celém sledovaném povodí, až na hodnoty vhodné pro život všech původních rybích druhů, zároveň se sestupnou tendencí organického znečištění. Problémem zůstávají ostatní vyhodnocené ukazatele, které dosud čistotu odsunují do horších kategorií. Je to především vysoká koncentrace fosforu, pocházející především z používaní pracích a čisticích prostředků v domácnostech, celkový obsah dusíku ze stejného zdroje, průmyslové odpady, salinita důlních vod, splachy ze zemědělské půdy a podobně.

          Hydrologickou páteří povodí je řeka Odra. Tato je hodnocena v profilu „Jakubčovice“ III. třída od profilu „Polanka“ až po Bohumín je zhoršena na IV. třídu, její nejvíce znečištěné přítoky jsou řeky Jičínka, Husí potok, Bílovka, Lubina, Ondřejnice, Porubka a Černý příkop. Hlavní přítoky tvořící páteř dílčích povodí jsou Ostravice, Opava a Olše:

  Ostravice – ve vybraných ukazatelích je hodnocena od profilu nad VN Šance až po Paskov II. třída, dále až po ústí III. třídy. Přítok Morávka II. třídy, Olešná a Lučina IV. třídy.
  Opava – postupně od Krnova II., III. až IV. třídy Opavice a Moravice u ústí III. třídy.
  Olše – u ústí do Odry IV. třídy

          Veškeré uvedené zařazení do tříd čistoty je provedeno ve vybraných ukazatelích. S ohledem na jiná kritéria vyhodnocování jako jsou těžké kovy, radioaktivita aj., může být třída čistoty rozdílná. Předpokládaný vývoj čistoty se jeví optimisticky. Podchycením, zatím nečištěných odpadů a jejich svedením do funkčních čističek odpadních vod dojde k dalšímu zlepšení čistoty vody a tím i k celkovému zlepšení životního prostředí.

          Markantním příkladem této perspektivy je řeka Ostravice (profil Slezská Ostrava), kdy v roce 1975 nebyl naměřen žádný rozpuštěný kyslík. Dnes se dá v prostoru Ostravy (Komenského sadu), zastihnout i prosperujícího pstruha obecného.

  Ing. Martin Mayer
  (čistotář MO ČRS Ostrava)
  (zpět na obsah)

  Pozn.: Autor vycházel ze „Zpráva o jakosti vody v tocích za rok 2003“ (Povodí Odry, s.p., 2004) a z ČSN 757221 „ Klasifikace jakosti povrchových vod“.


  Aktuální problematika ochrany vodních ekosystémů

  Pod záštitou ministra životního prostředí ČR a ve spolupráci s EAA (Europian Anglers Alliance) uspořádá ČRS ve dnech 17.-19. května 2005 mezinárodní konferenci pod výše uvedeným názvem. Konference se uskuteční v Kongresovém a vzdělávacím centru Floret v Průhonicích (u Prahy). Náplní konference je výměna zkušeností z oblasti ochrany rybích společenstev žijících ve volných vodách. O příspěvky byli požádáni zástupci státní správy, státní ochrany přírody a organizace zabývající se sportovním a rekreačním rybolovem ze států Evropy. Základními okruhy témat budou:

 • Legislativa a přístup orgánů státní správy ve vybraných oblastech ochrany rybích společenstev volných vod
 • Problematika rybožravých predátorů ve vztahu k rybářským revírům
 • Ochrana ekosystémů volných vod

  Pokud by jste měli zájem se konference zúčastnit, máte možnost přihlásit se do 15.dubna 2005.

  Kontaktní adresa: ČRS, sekretariát Rady, Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10
  Kontaktní osoba: paní Zuzana Sýkorová, DiS, tel.: 274 811 751 (linka 126), email: sykorova@rybsvaz.cz

  (zpět na obsah)


  Žádost o součinnost při zabránění šíření račího moru

  Krajský úřad Moravskoslezského kraje požádal VÚS ČRS Ostrava o součinnost při zajištění opatření k prevenci šíření račího moru. Žádost vyplývá z průzkumu Doc.Zdeňka Ďuriše na potoce Křivec v Třinci, kde byl zjištěn úhyn většího množství raků (Astacus astacus) a u několika z nich byla na základě podrobnější analýzy potvrzena plíseň Aphanomyces astaci způsobující tzv. račí mor. Opatření byla vymezena následovně:

 • přijmout karanténu pro potok Křivec. Zabránit přenosu ryb, vody, kontaminovaných nádob, náčiní a oděvu (holínky), které přijdou do kontaktu s vodou z Křivce do povodí jiných toků. Doporučujeme sterilizaci náčiní roztokem Sava, příp. malachitové zeleně a horkou vodou,
 • zjistit, zda v Povodí Stonávky byly v nedávné době vysazovány ryby, jaké a odkud,
 • pokud bude nedávná introdukce ryb či podobná akce potvrzena, rozšířit karanténu o patřičnou oblast,
 • nálezy uhynulých raků hlásit krajskému úřadu, případně přímo Doc. RNDr. Zdeňku Ďurišovi, Katedra biologie a ekologie PřF, Ostravská univerzita, Chittusiho 10, 710 00 Ostrava, tel.: 596 160 808, 775 253 982.

  ! ! !
  Žádáme Vás, zejména rybářské organizace, kterých se výzva přímo dotýká,
  aby jste uvedená opatření nebrali na lehkou váhu
  a pokusili pro zabránění šíření této velice nakažlivé choroby raků učinit maximum.
  Nekontrolovatelné rozšíření této nemoci by mohlo mít na populace našich raků fatální dopad.
  ! ! !

  (zpět na obsah)


  Nabídka videopořadu: Řeka pro život

  Poznámka: Videopořad „Řeka pro život“ doplňuje stejnojmennou tištěnou publikaci, na kterou jsme Vás upozornili v Čistotáři č. 7 (březen 2003).

  (zpět na obsah)


  Jsem všestranný člověk, který má rád život Ing. Daniel Gebauer

  V úvodu tohoto vydání Čistotáře jsem se s Vámi, milí čtenáři, rozloučil, a nyní nezbývá, než abych Vám formou rozhovoru představil svého nástupce. Od 1. března se jím stane Ing. Daniel Gebauer (26), který je čerstvým absolventem Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, oboru rybářství a hydrobiologie.

  Proč sis vybral zrovna práci hydrobiologa na sekretariátu VÚS ČRS Ostrava ?

  Hlavní důvod byl ten, že od mládí mám kladný vztah k přírodě, když jsem se rozhodoval co dál po maturitě, kam půjdu, volil jsem vysoké školy v oblasti biologie. Při studiu na vysoké škole mě nikdy nenapadlo jak složité bude sehnat zaměstnání v oboru, který jsem vystudoval. Byl jsem na několika výběrových řízení v příbuzných oborech a měl jsem takový dojem, že kandidát byl už předem vybrán. Poněvadž jsem členem ČRS už od roku 1989, napadlo mě se zeptat o práci a radu na VÚS Ostrava u pana Ing. Jaroně. Musím říct, že jsem byl velice vlídně přijat, což se mi nikde předtím nestalo. Bohužel v té době místo na VÚS ČRS nebylo. Pan jednatel mě poradil několik míst u zaměstnavatelů, kde by jsem se mohl o místo ucházet, leč výsledek byl nulový. Když jsem spatřil životní nabídku pracovního místa „hydrobiologa“, neváhal jsem ani vteřinu a poslal jsem přihlášku a doufal v zázrak. A nyní jsem velmi rád, že mi ČRS tu šanci na základě výběrového řízení dal. Budu se velice snažit, abych nezklamal poskytnutou důvěru a co nejlépe hájil zájmy ČRS.

  Jak ses dostal k přírodě a vůbec k rybařině ?

  Moji pradědové z otcovy i matčiny strany byli hajní, lesáci, milovníci zvěře a zvířat. Ten zájem se asi přenesl i na mě, určitě to mám v genech. Další důvod byl ten, že v dětství jsem vyrůstal na vesnici, kde lesy, vodní toky, rybníky byly blízko mého bydliště, což umocňovalo můj zájem o přírodu. K rybaření mě vedl děda, který je rybářem mnoho let a často mě brával na lov ryb. Později jsem chodil do rybářského kroužku v Ostravě, kde jsem byl pod vedením pana Kurečky. Po úspěšném absolvování rybářského kursu jsem se stal opravdovým rybářem.

  Už jsi zmínil, že jsi milovník přírody a to nejen pasivní, ale i aktivní. Můžeš tento svůj zájem čtenářům přiblížit ?

  Často chodím do přírody, kde pozorují vše živé kolem sebe a zkoumám přírodní rovnováhu na naši planetě, kterou později srovnávám s odbornou literaturou. Informace o biologii získávám všude kde se dá v časopisech, internetu, odborné literatuře, televizních dokumentech a jiných zdrojích. Každý člověk se musí neustále vzdělávat, aby přírodu a její ekosystém znal, využíval přírodní bohatství a přitom přírodu minimálně poškozoval. To si mnozí lidé neuvědomují. Při respektování jejího i našeho práva, může člověk žít v její harmonii a chránit ji před různým poškozováním. Je nejvyšší čas, aby si každý uvědomoval svojí budoucnost a chránil své životní prostředí pro příští generaci.

  Už jsi měl možnost, alespoň rámcově se seznámit s prací, která Tě čeká, splnila Tvé očekávání ?

  Zatím se ještě učím a jsem nesmírně rád, že mám možnost alespoň chvíli spolupracovat s Tebou a leccos se přiučit. Taky jsem rád, že mi poradíš, vysvětlíš a máš se mnou nesmírnou trpělivost, což u Tebe obdivuji a za vše děkuji. Větší štěstí mě nemohlo potkat. Práce je velmi zajímavá i náročná, to je pro mne velká výzva, ukáže pouze čas a má píle jak se s tím vyrovnám, neboť je to práce, která mě baví a doufám, že mě bavit stále bude. Jsem mile překvapen a mé očekávání to myslím předčilo. Musím se přiznat k tomu, že mám velkou radost z toho, že můžu pracovat v oboru o kterém jsem snil.

  Jako rybáře se Tě nemůžu nezeptat na Tvé dosavadní rybářské úspěchy ?

  Jsem od kluka rybář a na ryby chodím se hlavně odreagovat od všedního dne, kde pozoruji přírodu a vše kolem ní. Většinou ryby pouštím, ale ryby jsou zdravé a já je osobně rád jím, tak si někdy pěknou rybu vezmu, ale většinou je pouštím s pocitem štěstí a radosti z darovaného životu ryby. Dodnes si vedu o ulovených rybách deník, kde každou rybu změřím a zaeviduji si ji s určitými daty, které doma statisticky zpracovávám a porovnávám s minulými roky. Revíry se dobře zarybňují, ale trofejní ryby nelze předpokládat, pokud se ryba vysadí, tak někteří motorizovaní rybáři v okolí mají žně a často porušují rybářskou etiku. Snad každý rybář se chlubí s NEJNEJ velrybou, tak i já nejsem výjimkou. Moje největší ryba chycena na udici, byl candát obecný o délce 78 cm, kterého jsem přelstil ve 23:30 hodin při úplňku na woblera, ale revír si nechám pro sebe.

  Máš i jiné záliby kromě rybaření a přírody ?

  Samozřejmě. Rád se vzdělávám i kulturně, baví mě vše kolem, co se děje. Rád sportuji, chodím na hory, fotografuji, maluji, cestuji, no je toho mnoho co mě baví, když to tak shrnu jsem takový všestranný člověk, který má rád život a je šťasten, že může žít na této planetě.

  Děkuji za rozhovor!

  Rozhovor připravil Petr Birklen
  (zpět na obsah)


  další čísla občasníku ČISTOTÁŘ


 • Články obsažené v občasníku "ČISTOTÁŘ", jsou buď výtahem z citovaných zdrojů,
  nebo reprezentují názory a zkušenosti jejich pisatelů.
  vydání připravili Mgr. Petr Birklen a Ing. Daniel Gebauer

  Dotazy a příspěvky zasílejte na:
  VÚS ČRS, Ing. Daniel Gebauer, Jahnova 14, 709 00 Ostrava
  Nebo na email: ekolcrsova@cbox.cz

   
   

  © 2000-2005 VÚS ČRS Ostrava © 2000-2005 Created and designed by fishnet.cz